Elektronický přerušovač směrových světel

Toto jednoduché zapojení vzniklo jako náhrada za mechanický bimetalový přerušovač směrových světel, který se používá v auto­mobilech nebo motocyklech. Výhodou konstrukce je otřesuvzdornost, malé rozměry, napájeni 6 až 12 V a v neposlední řadě i cena. Přerušovač lze použit i pro spínáni různých varovných světel atd.

 

 

 

V zapojeni je použit známý časo­vač CMOS 555 Je zapojený jako astabilní multivibrátor s pracovním kmito­čtem asi 2 Hz Perioda výstupních impulsu je 200 ms pro vypnuti a 300 ms pro zapnuti Kmitočet časovače je ur­čen kondenzátorem C2 a rezistory R1, R2 Z výstupu časovače je ovlá­dán přes R3 výkonový spínač T1. Je osazen tranzistorem MOSFET s vodi­vosti P, IRF4905 který má výborné parametry (55 V/75 A/200 W) Jiné typy tranzistoru nedoporučuji používat protože mají v sepnutém stavu větší přechodový odpor kanálu a proto vznikají i větší nároky na jejich chla­zení Rezistor R4 vytváří kladné předpěti do řídicí elektrody T1 aby se žárovky nespínaly samovolně. Kladné napájecí napětí přerušo­vače se připojuje na vývod příslušné palubní pojistky +12 V (+6 V) a ko­nektor K1 Záporné napájeni je přivá­děno přes diodu D1. Tato dioda se otevře v okamžiku kdy je spínač ro­zepnutý a přes tuto diodu a zhasnu­tou žárovku se nabije C1 Takto řeše­né napájeni umožňuje dvoudrátové připojováni včetně zátěže Kapacita kondenzátoru C1 byla záměrně zvolená tak velká aby dokázala podržet napájecí napěti spínače přes celou dobu trváni periody spínáni Výstup přerušovače je vyveden na konektor K2 Další připojováni přepínače kon­trolky a vlastních směrových světel je na obr 1 Pokud bude přerušovač vy­užíván pouze k spínáni výstražného světla tak odpadne ze zapojeni pře­pínač a kontrolka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Pavel Hořínek

 

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.