Nabíječka 9V baterií

 

Většina univerzálních nabíječek umožňuje nabíjet i akumulátory 9 V (přesněji 8,4 V). Zatímco však nabíjeni jednotlivých článků NiCd nebo NiMH řídi speciální nabíjecí obvod nebo mikroprocesor, aku­mulátory 9 V jsou nabijeny většinou jen ze zdroje proudu. Použi-vám několik těchto akumulátorů v měřicích přístrojích a několikrát se mi již stalo, že jsem na akumulátor zapomněl a ten se nabíjel několik dní. Popsaná nabíječka nabiji sice také jen konstantním proudem, nabíjení vsak asi po 14 hodinách ukonči.

 

 

 

Akumulátor se nabíjí ze zdroje prou­du s tranzistory T1 a T2 LED1 indi­kuje nabíjení Protože nabíjecí proud je zpravidla 10 až 20 mA, lze LED při­pojit přímo do série s akumulátorem.

Délku nabíjení řídí časovači obvod 4541 Je to vlastně oscilátor RC doplněný binární děličkou a několika po­mocnými obvody. Ty umožňují nasta­vit automatický řeset děličky při po­klesu napájecího napětí (a tedy i při zapnutí) a zablokování děliče po prv­ním výstupním impulsu (One shot mode) Obě tyto funkce jsou zde vyu­žity nastavením vývodu 5 (Auto řeset} a 10(Mode) Časování je řízeno osci­látorem RC, který má rezistorem R6 a kondenzátorem C2 nastaven kmi­točet asi 0,7 Hz Kondenzátor C3 zabraňuje parazitním kmitům oscilá­toru a jeho malá kapacita má zane­dbatelný vliv na kmitočet oscilátoru. Kmitání oscilátoru indikuje LED2. Dělička má vývody 12 a 13 (AO a A1)  nastaven dělicí pomér 216, tj. 65536 Na výstupu (vývod 8) je úroveň log. 1 jen polovinu z celkové délky impulsu, protože výstupní signál má střídu 11 Při kmitočtu oscilátoru 0,7 Hz je vý­stupní impuls dlouhý asi 13,5 h. Po řesetu, který je vyvolán připoje­ním napájecího napětí nebo stiskem tlačítka .start1, se na výstupu časo­vače (vývod 8) objeví signál s úrovní log 1, kterým se přes R2 spustí zdroj proudu. Po nastavené době přejde vý­stup časovače do úrovně log O, na­bíjení se ukončí a LED1 zhasne LED2 bliká dále, oscilátor není blokován! K napájení nabíječky lze použít zdroj stejnosměrného nebo střídavé­ho napětí (Používám napětí ze zvon­kového transformátoru, které mám vyvedeno do zdířek na pracovním sto­le ) Zdroj nabíjecího proudu a indikační LED se napájejí nevyfiltrovaným na­pětím. Pro časovač je napájení oddě­leno diodou D1, filtrováno konden­zátorem C1 a stabilizováno Zenerovou diodou. Při střídavém napájecím na­pětí 12 V je akumulátor nabíjen jen po dobu asi poloviny púlperiody napáje­cího napětí. Proto je nabíjecí proud nastaven rezistorem R1 asi na 20 mA. Střední nabíjecí proud je pak asi 11 mA Při stejnosměrném napájení je třeba odpor R1 zvětšit na 47 až 56 Q. Nabíječka je postavena na desce s plošnými spoji. Kontakty pro připojení akumulátoru jsem přiný­toval přímo na desku. Získal jsem je z vybité baterie. Oživení nabíječky je snadné. Po připojení napájecího na­pětí nejdříve zkontrolujeme, zda LED2 blikne asi 40x za minutu Připojíme akumulátor přes miliampérmetr a změříme nabíjecí proud. Součin na­bíjecího proudu a doby nabíjení by měl být 1,2 až 1,4krát větší, než je jmenovitá kapacita akumulátoru.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Daniel Kalivoda

 

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.